S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

 

NANO
PĚNA


NANOPĚNY ČISTÍ A CHRÁNÍ POVRCHY


TOPlist

 


Úvod »Bazénové Multi Tablety 5v1 Max» MULTI tablety 5v1 MAXI Modré 2,6 kg


        

MULTI tablety 5v1 MAXI Modré 2,6 kg

novinka

skladem

 

Dostupnost: SKLADEM
Číslo produktu: 707
běžná cena 640,00 Kč (25,13 EUR)
naše cena bez DPH: 355,37 Kč (13,95 EUR)
naše cena s DPH (21 %):
430,00 Kč (16,88 EUR)

do košíku:
  ks  

MULTI tablety 5v1 MAXI Modré 2,6 kg

Bazénové Multi Tablety 5v1 Maxi jsou určeny pro víceúčelovou ochranu vody v bazénu.

 

Postarají se o dezinfekci vázaným aktivním chlorem, stabilizují pH, působí proti

růstu řas, likvidují kvasinky, projasní vodu vločkovačem a obsahem ultramarinu

dosáhnou žádaného modrého odstínu vody.

Multi Tablety 5v1 obsahují velmi kvalitní suroviny a tím dosahují vysokou účinnost a spolehlivost. Pravidelnou údržbou, při dodržení předepsaného dávkování, docílíte krásně čistou vodu se zřetelnou jiskrou.
Pozorně si přečtěte příbalové informace!
 

 

Návod na použití:

Hodnotu pH udržujte v rozmezí 6,8-7,2 a obsah volného chloru v rozmezí 0,3 - 1mg/l

Klesne-li obsah chloru pod hodnoru 0,3mg/l, je třeba dodat chlor. Obsah volného chloru

vyšší než 1mg/l může způsobit podráždění pokožky. Do dávkovacího plováku, nebo

automatického dávkovače vložte odpovídající počet tablet. Nastavte ovládání regulace

tak, aby byla přibližně dodržována doporučená hodnota obsahu volného chloru.

NIKDY NEHÁZEJTE TABLETY VOLNĚ DO BAZÉNU!

NIKDY NEDÁVEJTE TABLETY DO SKIMMERU!

 

Dávkování:

V závislosti na teplotě vody a vytěžování bazénu přidávejte každých 5-10 dní 1 až 2 tablety na  20-30 m3  vody; do 25°C 1 tabletu a nad 25°C 2 tablety. Doporučujeme využít měřících souprav a minimálně 2x týdně zkontrolovat stav pH a volného chloru. 

 

Vzhled a složení:

Modré tablety o hmotnosti 200g, pomalu rozpustné ve vodě. Účinou látkou je kyselina trichlorisokyanurová cca 97% EC 201-872-8. Po uvolnění ultramarínu do vody tablety zbělají.

 

Skladování:

Přípravek skladujte v původních uzavřených obalech, odděleně od potravin v chladu a suchu na dobře větraném místě. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro první pomoc:

 

Při nadýchání:
Postiženou osobu přemístěte na čerstvý vzduch. V případě nutnosti zajistěte umělé dýchání a přivolejte lékaře. Při styku s kůží: Neprodleně svlékněte znečistěný oděv. Začněte ihned oplachovat vodou a pokračujte  po dobu 15 minut. Pokud podráždění přetrvává vyhledejte lékaře. 

 

Při zasažení očí:
Neprovádějte neutralizaci! Okamžitě vymývejte proudem tekoucí vody po dobu 15 minut při rozevření víček. Ihned vyhledejte lékaře.

 

Při požití:
Nevyvolávejte zvracení! Dejte vypít 1-2 sklenice vody. Ihned vyhledejte lékaře.

 

Standardní věty o nebezpečnosti:

H272 Může zesílit požár; oxidant.

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH 032 Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P221 Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály.

P261 Zamezte vdechování prachu.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P370 V případě požáru: použijte velké množství vody.

P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve

vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. 

 

Likvidace:

Tablety/obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu. Nevypouštějte do kanalizace.

Doba použitelnosti je 2 roky od zakoupení výrobku.


Hmotnost tablety:   200g

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.